Zanglijster, Artsenijhof Beatrixpark, in Walnoot, 8 mei 2004